Drobečková navigace

Úvod > O obci > Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště

Kde nás najdete: 49°51'53.4"N 13°55'50.4"E (49.864839, 13.930662)

Víceúčelové hřiště

Nové víceúčelové hřiště je již v provozu. Dne 10. 6. 2015 proběhlo slavnostní otevření za přítomnosti 1. náměstka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Olivy. Dne 24. 6. 2015 byla provedena v souladu s pravidly ROP fyzická kontrola interim podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek příjemcem v průběhu celé realizace projektu, zejména dodržení časového harmonogramu, kvantifikovaných výstupů v požadované kvalitě a pravidel publicity a ověření, že finanční prostředky byly použity pro naplnění cílů a k účelu specifikovaným v projektu i ve Smlouvě o poskytnutí dotace a že v průběhu realizace projektu nebyla porušena pravidla pro poskytování finančních prostředků z prostředků EU, případně ověření dalších potřebných skutečností spojených s realizací projektu.

Byla provedena kontrola elektronického účetnictví v souladu s pravidly ROP,  analytické účetní evidence všech způsobilých výdajů spojených s realizací projektu, kontrola všech originálů dokladů, podkladů a dokumentů týkajících se realizace projektu kromě zadávacího řízení, které již bylo pracovníky ROP kontrolováno. 

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky, a proto jsme mohli podat žádost o platbu, tedy o zaslání finančních prostředků na účet obce. Dotaci ve výši 3 151 863,63 Kč jsme již obdrželi, celkové výdaje na realizaci hřiště byly 3 709 219,57 Kč.

Poplatky za užívání hřiště (volitelně s možností užití zázemí):

 • individuální aktivity do 4 osob (např. tenis) v denní době: 100,- Kč/hod
 • individuální aktivity do 4 osob ve večerní a noční době vč. umělého osvětlení: 150,- Kč/hod
 • kolektivní aktivity do 12 osob (např. florbal, nohejbal při použití pouze jedné hrací plochy) v denní době: 150,- Kč/hod
 • kolektivní aktivity do 12 osob ve večerní a noční době za využití jedné hrací plochy vč. umělého osvětlení: 200,- Kč/hod
 • akce s účastí více jak 12 osob nebo za použití dvou hracích ploch (např. dvě hřiště na nohejbal) v denní době: 250,- Kč/hod
 • akce s účastí více jak 12 osob nebo za použití dvou hracích ploch za umělého osvětlení: 300,- Kč/hod
 • Tímto ceníkem se hradí i každá započatá hodina. 
 • celková částka za rezervovanou dobu podle ceníku musí být uhrazena v hotovosti správci hřiště před započetím použití hřiště, pokud nebude předem domluvena bezhotovostní platba. Případný doplatek při překročení této doby po jejím ukončení ihned.

Provozní řád víceúčelového hřiště Obce Praskolesy

čl. 1

Základní ustanovení

 1. Obec Praskolesy, Praskolesy 130, 267 54 Praskolesy, IČO 00233749, tel.č. 311 510 671, e-mail: ou.praskolesy@praskolesy.cz jako vlastník zařízení vydává tento provozní řád.
 2. Víceúčelové hřiště Obce Praskolesy (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým sportovištěm určeným především pro sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ v Praskolesích, rekreační vyžití občanů a sportovních oddílů obce.
 3. Dětský koutek přilehlý hřišti je určen pro vyžití dětí uživatelů v té době hrajících na hřišti za podmínky dodržení věku dětí od 3 do 12 let a za trvalé přítomnosti odpovědné osoby starší 18 let. Vstup do dětského koutku povoluje správce a platí zde obdobná pravidla jako pro hřiště.
 4. Na hřiště mohou vstupovat osoby starší 15 let. Do 15 let pouze s doprovodem starším 18 let
 5. Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob (učitel, trenér, správce) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit, znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv je znečišťovat.
 6. Na hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, v případě žáků ZŠ a MŠ v Praskolesích pouze za doprovodu učitele nebo trenéra. Na hřišti je položen umělý povrch, proto je zde vstup pouze ve sportovní obuvi. O vhodnosti obuvi rozhoduje správce.
 7. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování těchto sportů: tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal, házená, badminton, vybíjená. Jiné hry povoluje správce.
 8. V případě současného užívání hřiště dvěma a více hráči bude vždy jeden z nich určen jako osoba odpovědná. Nebude-li taková osoba přítomna, nebude povoleno hřiště užívat.
   • jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu a jiných prostředcích. V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
   • vstupovat se psy či jinými zvířaty
   • vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, boty na špičatém podpatku apod.) nařízena je čistá sálová obuv, případně speciální obuv na umělý povrch
   • kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným ohněm,
   • přinášet nápoje ve skleněných obalech, konzumovat potraviny
   • rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, vyplivovat žvýkačky či jinak znečišťovat umělý povrch
   • manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, brankami a držáky na stojany bez souhlasu správce
   • zavěšovat se na ploty, koše a sítě, přelézat plot
   • přinášet jakékoliv zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
   • provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání školního hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.
 9. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.
 10. Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště.
 11. Poškození hřiště, poškození nářadí a vybavení bude hradit pachatel nebo osoba, která hřiště rezervovala, v plné výši.
 12. Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.
 13. Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by svým jednáním mohly narušit nebo narušují pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu hřiště a jeho bezprostředním okolí.
 14. Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše.
 15. Porušování pravidel uvedených v tomto provozním je důvodem k vykázání z areálu hřiště jeho správcem nebo osobou jím pověřenou.
 16. Opakované úmyslné či nedbalostní poškození sportoviště, jakož i opakované nedodržení tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího užívání konkrétní osobě nebo skupině osob.
 17. V době uzavření areálu hřiště bez přítomnosti správce nebo jím pověřené osoby je vstup přísně zakázán.

čl. 2

Provozní doba  

 1. Hřiště je k dispozici žákům Základní školy a Mateřské školy v době vyučování, a to pondělí až pátek v době od 8.00 do 12.00 hod. po předchozí domluvě se správcem.
 2. Provozní doba pro občany je správcem přizpůsobena rezervačním požadavkům s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám nebo z bezpečnostních, technických či organizačních důvodů.
 3. Rezervace hřiště je možná prostřednictvím rezervačního systému provozovaného na webových stránkách obce 48 hodin dopředu. Výjimečně i telefonicky na zveřejněném telefonním čísle správce. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést do položky "Název/nadpis" své jméno a příjmení /jedná se o osobu odpovědnou/, druh sportovní aktivity kterou budete provozovat, počet hráčů a do položky "Telefon" i své telefonní číslo.
 4. Rezervovaný termín podléhá schválení správce hřiště, o čemž je uživatel vyrozuměn prostřednictvím své elektronické pošty.
 5. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je tento povinen změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 1 hodinu předem

čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád víceúčelového hřiště má platnost od 10. 6. 2015 na dobu neurčitou.
 2. Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen Radou Obce Praskolesy dne 10. 6. 2015.