Drobečková navigace

Úvod > O obci > Hasiči > Současnost a budoucnost

Současnost a budoucnost

Hasičský znak

Na valné hromadě v lednu 1995 byl členskou základnou zvolen nový výbor našeho Sboru dobrovolných hasičů v Praskolesích, se kterými si dovolujeme Vás seznámit:

Starosta:

Bohuslav Ptáček

Náměstek: Václav Gruber
Velitel: Zdirad Gerle Zástupce: Ptáček Jaroslav
Strojník: Sláva Procházka Prevence: Nový František
Jednatel: Šrédl Jan Hospodář: Osvald Pavel
Vzdělavatel: Malec Jaromír ref. mládeže: Korn Aleš
Kronikář: Gruber Václav   Krásl Tomáš
Člen výboru: Černý Jiří ref. MTZ: Lukavský Míla

Seznam současných členů Sboru dobrovolných hasičů Prakolesy:

Abrhám Jaroslav, Bureš Stanislav, Černý Oldřich st., Černý Oldřich ml., Černý Jiří, Černý Jan, Drábek Marek, Gerle Zdirad, Gruber Václav, Jonák František, Krásl Václav, Krásl Tomáš, Kadeřábek Pavel, Korn Aleš, Kebrdle Gustav ml., Švagr Bohumil, švagr Vladimír, Štainer Milan, Šrédl Jan, Stehlík Václav, Ridrich Karel, Ptáček Bohuslav, Ptáček Tomáš, Ptáček Jaroslav, Procházka Sláva, Osvald Pavel, Nový František, Mráček Vratislav, Malec Jaromír, Lukavský Míla, Švejda Stanislav.
Na těch závisí další osud Sboru dobrovolných hasičů v Praskolesích. Do jejich další práce a celé hasičské činnosti jim přejeme dlouhá léta ve zdraví!

A přišla povodeň ze dne 25. na 26. června 1995...

Večer 25.6,1995 se otevřela obloha a během několika hodin spadlo na náš kraj neuvěřitelných 90 -140 mm dešťové srážky.Z večera a v noci zasahovali dobrovolní hasiči spolu s ostatními občany po celé obci.Povodeň dosáhla výšky hladiny v Červeném potoce hodnocené později jako tisíciletá voda,byly zaplaveny nejen sklepy domků kolem potoka,ale i řada bytů v nich až do výšky 140 cm. Hned v ranních hodinách se voda vrátila do svého koryta,ale práce pro hasiče začala.Byla to práce úmorná,několikadenní,od rána do večera.

Současnost a budoucnostVětšina občanů byla hasičům vděčná a při sanaci pomáhala všemi silami,bohužel byli i takovi,kteří vyžadovali zásah hasičů bez ohledu na stanovené pořadí vedením zásahu. Celkem bylo čerpáno 38 sklepů a 33 studní,z toho některé opakovaně, celkové náklady PHM byly vyčísleny na 4185 kč, refundované náklady dosáhly několika desítek tisíc korun. Ukázka techniky v roce 1995

V těchto podmínkách byly připraveny a úspěšně také proběhly oslavy 90 výročí založení SDH Praskolesy.Oslavy proběhly v místní sokolovně,neboť KaSS Jitřenka byl po povodni mimo provoz,následoval průvod k pomníku padlých ve světových válkách,ukázka techniky, slavnostní koncert a námětové ukázkově cvičení okrsku. V roce 1995 byl ještě proveden Den otevřených dveří v měsíci červnu pro MŠ a ZŠ a SDH se zúčastnil MDD,byl zajištěn jako každoročně sběr železného šrotu. V roce 1996 byl vybudován za hasičskou zbrojnicí sušák na hadice. V únoru pořádal v Jitřence OSH Beroun okresní hasičský ples na kterém SDH Praskolesy zajistilo pořadatelskou službu a 21 cen do tomboly. Byl zajištěn sběr železného šrotu. Dne 8.5.1996 spadla v části katastru obce nad tratí ČD za 2 hodina dešťová srážka cca 45 mm,která způsobila zaplaveni sklepa a studny u Zámečníků a garáže u Gerlů,kde bylo provedena členy SDH čerpání kalovými Čerpadly. 11.11.1996 byl členem SDH Praskolesy uhašen malý požár v prodejně smíšeného zboží u pani Švejdové,který vznikl od kotle ÚT. Na soutěží okrsku v požárním sportu obsadilo SDH Praskolesy 3. místo a byla dokončena přístavba Hasičské zbrojnice ~ náklady hradila obec Praskolesy. Zúčastnili jsme se oslav 60. let SDH Otmíče a následného námětového cvičení. V roce 1997 se sběru železného šrotu zúčastnilo 19 členů SDH,byla dodělány práhy ve zbrojnici,vybíleny místnosti a zajištěn zájezd SDH na „ ZEMĚ ŽIVITELKU" do Českých Budějovic. Byto to 29.8.1997 a zúčastnilo se 45 členů SDH včetně rodinných příslušníků. Večer bylo připraveno posezení v Rožmitále a celý zájezd byl členy kladně hodnocen. 4.1.1997 v 19.50 hodin byl nahlášen p.Bartošovou požár u p.Diviše, vzniklý zahořením sazí v komíně. 10.6.1997 byl nahlášen p.Studničkou požár kontejneru na plasty u Lukavských čp.14 a byl uhašen p.Šrédlem. V roce 1998 se zúčastnil školení velitelů v HZS v Berouně pan Gerle Zdirad. Zúčastnili jsme se oslav 100 let SDH ve Rpetech a na okrskové soutěži jsme obsadili 6.místo Sběru železného šrotu se zúčastnilo 21 členů a sebralo se 6 570 kg. V květnu byl zajištěn p.Šrédlem den otevřených dveří ve zbrojnici pro MŠ a ZŠ Praskolesy Jubileum 75 let oslavil služebně nejstarší hasič pan Oldřich Černý - 56 let členem sboru.

V roce 1999 zajistil SDH Praskolesy pořadatelskou službu na plese OSH Beroun, konaném v únoru v Jitřence. Sběru starého Železného šrotu se zúčastnilo 19 členu SDH a bylo sebráno 9 295 kg. Při požáru palet v bývalém objektu ZD,který nahlásil pan Naggy Miroslav,zasahoval SDH Praskolesy a ZHS Hořovice. Zástupci našeho sboru se zúčastnili oslav 90 let SDH Kotopeky. Při soutěži okrsku na koupališti v Praskolesích obsadilo praskoleské družstvo3,místo. Pro MŠ a ZŠ byl zajištěn Den otevřených dveří v místní Hasičské zbrojnici SDH se zúčastnilo jednou soutěží/stříkání džberovkou na cíl/MDD na hřišti TJ. Zástupci SDH předali dárky k jubileu 60 let p.Novému Františkovi u p, Karlu Ridrichovi. V roce 2000 byl vypracován, předložen ke schválení,schválen,namnožen a doručen do všech domků v obci i podnikatelským subjektům požární řád obce Praskolesy a dále byl zpracován rozsah činností SDH v případě povodně,zakotvený do povodňového plánu obce Praskolesy. Zástupci sboru se zúčastnili oslav 100 let SDH Chlustina.

Sběru železného šrotu se zúčastnilo 20 Členů SDH a bylo sebráno 11 000 kg šrotu. Je třeba podotknout, že již dlouhodobě zajišťují svoz šrotu svými auty bet náhrady velitel zásahové jednotky pan Zdirad Gerle a Člen SDH pan Jiří Černý. SDH zakoupil na zalévání hřbitova pro občany 10 ks zelených plastových konví. V roce 2001 se pan Zdirad Gerle zúčastnil školeni na ZHS Beroun - velitel zásahové Jednotky Praskolesy. Sběru železného šrotu se zúčastnilo 18 Členů SDH Praskolesy a bylo sebráno 5 285 kg.

V květnu zajistil pan Šrédl pro MŠ a ZŠ Praskolesy Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici. K MDD zajistil SDH na hřišti TJ.Praskolesy stříkání na cil džberovkou o ceny.

V prostorách Hasičské zbrojnice byli ubytováni pracovníci fírmy,která prováděla v obci po dobu 3 měsíců výstavbu plynofikace obce Praskolesy. V roce 2002 má SDH Praskolesy 33 členů. V květnu se umístilo naše družstvo na soutěži okrsku na 4,místě, Jako obvykle se konal sběr železného šrotu za účasti 21 členů SDH. Ve dnech I2.a 13.8. 2002 postihla obec opět povodeň,která však nedosáhla výše hladina v roce 1995.Přesto prováděla zásahová jednotka čerpání ze sklepů a studní.Je třeba říci, že tentokrát byli mnohdy zaměstnavatelé našich hasičů neoblomní co se týče uvolňování členů ze zaměstnání. Někteři občané,kten sledovali v televizi záplavy a viděli hasiče jak čerpaji,vyvážejí bahnotstřikají cesty atd.by byli toto vše vyžadovali od našich členů,aniž si uvědomili,že se v televizi dívají na hasiče, kteří toto mají jako zaměstnání a vyžadovali pomalu i úklid před svými nemovitostmi od našich členů.Při povodňovém zásahu velmi pomohla zásahová jednotka SDH Otmíče,v pohotovosti byl ponechán SDH Chlustina. K jubileu p. Václava Grubera ~ 70 let byli poblahopřát a poděkovat za jeho aktivní Činnost v hasičském sboru člen výboru a zástupce starosty. V roce 2003 se dne 18.4.2005 v rámci okrsku se SDU Praskotesy zúčastnilo na dálkové dopravě vody na objekt - kravín- ZD Rpety v Kotopekách. Sběru železného šrotu se zúčastnilo 19 členů SDH a bylo sebráno 8 715 kg. Naši zástupci se zúčastnili oslav 105 let založení SDH Rpety. V rámci MDD na hřišti TJ.Praskolesy provedli Členové SDH ukázku techniky a použití hasicí pěny.

Den otevřených dveří zajistil v hasičské zbrojnici pro MŠ a ZŠ Praskolesy pan Šrédl.

Dne 19.9.2003 bylo provedeno námětové cvičení a to prověrka dojezdových časů k hájence v Háji Jubileum 60 let oslavil za účasti zástupců SDH pan Osvald Pavel.

V roce 2004 má SDH Praskolesy 33 členů,z toho 12 členů je vyčleněno pro zásahovou jednotku ~ velitel Zdirud Gerte. V měsíci únoru se sbor rozloučil s nejstarším členem SDH panem Oldřichem Černým. Sběru železného Šrotu se zúčastnilo 19 členů a bylo sebráno 8 275 kg. SDH přispívá finančně každoročně na Fond ohrožených dětí. Naši členové zajistili v rámci oslav MDD stříkání džberovkou na cíl. SDH se každoročně podílí sponzorováním na rybářských závodech dětí na Farském rybníčku. Jubileum 60 let ostavili za účastí zástupců výboru SDH Praskolesy pan Stanislav Bureša a pan Jan Šrédl.

Složení zvoleného výboru na valné hromadě v lednu 2005 SDH Praskolesy, se kterým si Vás dovolujeme seznámit:

Starosta:    Bohuslav Ptáček
Náměstek starosty:     Václav Gruber
Velitel:    Zdirad Gerle
Zástupce velitele:   Jaroslav Ptáček
Strojník:      Sláva Procházka
Referent prevence:  František Nový
Jednatel:     Jan Šrédl
Hospodář:       Jan Šrédl
Kronikář:    Václav Gruber
Referent MTZ:   Míla Lukavský
Člen výboru:      Jaromír Malec
Člen výboru:      Stanislav Bureš
Předseda KRR:  Bohumil Švagr
Člen KRR:   Gustav Kebrdle

Seznam současných členů SDH Praskolesy:

Abrhám Jaroslav, Bureš Stanislav, Černý Jan, Černý Jiří, Černý Oldřich, Gerle Zdirad, Gruber Václav, Jonák František, Kadeřábek Pavel, Kebrdle Gustav, Korn Aleš, Krásl Tomáš, Krásl Václav, Lukavský Míla, Malec Jaromír, Mraček Vratislav, Nový František, Osvald Pavel, Peták Jaroslav, Procházka Sláva, Ptáček Bohuslav, Ptáček Jaroslav, Ptáček Tomáš, Sklenář Karel, Sokol Stanislav, Stehlík Václav, Šmíd Petr, Šrédl Jan, Štainer Milan, Švagr Bohumil, Švagr Vladimír, Vávra Ladislav, Wallerer Jindřich