Drobečková navigace

Úvod > O obci > Hasiči > Nejstarší historie

Z dějin hasičství a sboru dobrovolných hasičů v Praskolesích...

znak hasičů

Od pradávných dob až po dnešní technicky vyspělou společnost měl oheň pro člověka nesmírný význam. Nejprve blahodárný účinek tepla zmírňoval starosti prvních lidí v zimních obdobích, poskytoval jim ochranu před dravou zvěří a oni se naučili připravovat na ohni pokrmy, mýtit ohněm les, postupně i tavit rudu a vyrábět z ní nástroje k lovu, obdělávání půdy a jiným účelům. Při tom všem byl oheň dobrým sluhou. Ovšem v okamžiku, kdy člověk ztratil nad ohněm vládu, oheň se změnil v požár, který zničil výsledky lidské práce, stal se člověku zlým pánem. Tehdy člověk poznat, že sám se svými silami nestačí na tohoto velkého nepřítele. Způsobil rozruch a paniku - vlastně první požární poplach, při němž mu přišli na pomoc jeho sousedé. V tom dnes spatřujeme první začátky hasičské pomoci, která však tehdy nebyla ještě nijak řízena ani organizována a proto neměla patřičného účinku. Pouhá ochota a obětavost lidí bez valných zkušeností a znalostí, bez jakékoliv organizace většinou nestačily při nedostatku vody a hasebního nářadí zdolat zhoubný živel, kterému mnohdy padla za oběť celá vesnice, či část města. Proto byla vydána první opatření k zabránění požárům a k chování při jejich vzniku a zdolávání. U nás se za nejstarší pokládají latinské a německé směrnice ve statutech města Prahy ze 14. století. Hasební vybavení sestávalo většinou jen ze žebříků, háků a věder, někde již byly i stříkačky, které však často shořely, neboť nebyly známy hadice a stříkačky musely být těsně u požáriště. Zdokonalením menších dřevěných, či železných stříkaček vznikla tzv. berlovka, které se používalo až do poloviny 20. století. První požární sbory z povolání vznikly v Evropě koncem 18. století, v Praze teprve v roce 1853 a potom se z mravních pohnutek začaly organizovat dobrovolné požární sbory. V našich zemích vznikl první český dobrovolný hasičský sbor v roce 1864 ve Velvarech. Na založení sboru hasičského pomýšleli v naší obci již v roce 1877 zdejší občané pan František Nešvára, učitel a Fratišek Studený, řídící učitel. O několik let později se pokoušel opět o založení tehdejší starosta Martin Herman, rolník, ale opět bezvýsledné. Někdy v listopadu a prosinci roku 1904 byl utvořen přípravný výbor dobrovolných hasičů. V jeho čele stál starosta obce pan František Merhaut. Dne 22. ledna 1905 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Praskolesích, který v této době měl jednoho člena zakládajícího, 23 činných a 9 členů přispívajících. Do čela hasičského sboru byl zvolen za starostu sboru pan Václav Lukařský, rolník čp. 36, a za velitele byl zvolen pan Bohumil Merhaut, rolník. Za náměstka velitele byl zvolen pan Lukavský Václav čp. 14.

Historická fotografie hasičského sboru

1. Josef Kadeřábek č.150, 2.Václav Lukavský č.36. 3.František Hepner č.22, 4.Tomáš Švagr č.259. 5 Jan Kůta č. 105. 6.František Nedvěd č.189. 7.Bedřich Vach č.83, 8.Jindřich Hůrka č.181, 9.František Šiška č.44, 10. Josef Švejda, 11 .Václav Lukavský č. 14, 12.Velitel Jan Kencl č.38. 13.Bohumil Merhaut č.247, 14.Josef Nedvěd č. 141. 15.Antonín Štuksa č. 176. 16. Josef Chot č.23. 17.František Bureš č. 158. 18.Václav Štejner č. 111

Do výboru byli zvoleni: Josef Vašek, rolník čp, 19

Jan Kencl, domkář čp. 38

Jaroslav Vodička, rolník čp. 26

Julius Osvald, rolník čp. 39

Náhradníky byli zvoleni: Petr Lepič, obchodník čp. 27

František Bureš, čp. 158

Nově ustavený výbor zvolil za jednatele spolku pana Bohumila Merhauta.

Dne 14. června 1906 bylo projednáno na členské schůzi svěcení stříkačky a uspořádáni veřejného cvičení. Na schůzi bylo navrhnuto, požádat paní Karešovou, Tomsovou a paní Sládkovou, zda by šly při svěcení stříkačky za kmotry. Tyto se aktu zúčastnily a darovali do pokladny celkem 130 K. Hasičská pokladna byla vedena v tom smyslu, aby utržené peníze, ať již z plesů, od pojišťoven, za zásahy při požárech, divadelní představení a z členských příspěvků, v pokladně neležely, ale nakupovalo se za ně nutné vybavení k hasičským zásahům a byly poskytovány podpory Národní jednotě Pošumavské, za úrazy při hašení požárů, štědrovečerní nadílky pro chudé děti, a ve světové válce pro válečný lazaret. V roce 1924 byla uspořádána pouliční sbírka na postavení pomníku 25 mladým občanům z Praskoles, kteří padli v 1. světové válce, Tento pomník byl postaven na náklady Hasičského sboru. Dne 23.6.1935 při oslavách 30. výročí založení sboru byl uspořádán župní hasičský sjezd v Praskolesích Mohutný šik příslušníků velké hasičské rodiny uvedl úspěšné zacvičení všech svých skladeb a námětové cvičení. V roce 1938, kdy se nad naší republikou již stahovaly ze západu hrozivé mraky druhé světové války, byl pozván do schůze hasičského sboru výrobce motorových stříkaček pan ing. Stratílek, který nabídl stroj i s příslušenstvím za cenu 25 000 Kč. Po posouzení další nabídky od fy Ebert bylo rozhodnuto o koupi této s tím, že obec přispěje 10 000 kč, což zajistil starosta pan Viktor Novotný. Dne 28.6.1939 byla zakoupena od fy Ebert nová motorová stříkačka a 200 metrů hadic za celkovou cenu 36 600 kč. Byl to pro náš hasičský sbor  významný den. Ve válce byla činnost všech spolků, tedy i hasičského silně omezována. Náš sbor dostal v polovině července 1941 darem od Františka a Václava Šeplavých lehčí 1 tunové nákladní auto a tím byl hasičský sbor zbaven od starosti s přípřeží. 12. října 1942 za účasti župního vzdělavatele pana Antonína Holmana z Hořovic se konal před hasičskou zbrojnicí slib, kterého se zúčastnily i sbory z Otmíč a z Netolic. Po válce byl založen fond na výstavbu nové hasičské zbrojnice Praskolesy a její stavba byla zahájena v roce 1954 a dokončena v roce 1955.

Původní hasičská stříkačka z roku 1905. Motorová stříkačka zakoupená 28. 6. 1939 od firmy EBERT.

Historie Historie