Drobečková navigace

Úvod > O obci > Info

Informace

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Od března bude tyto služby zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svozový den komunálního odpadu je čtvrtek. V  ulicích U kostela, Na rafandě (u Mráčků), Na skále bude probíhat svoz malým svozovým autem v pátek. Byla rozšířena stanoviště na tříděný odpad. Nová sběrná místa jsou u nádraží, u školky a u bytovek.

Prosíme občany o zodpovědné třídění a udržování pořádku okolo kontejnerů! Čím lépe a více budeme třídit, tím větší bude finanční příspěvek od firmy Ekokom.

Kontejner na oděv a obuv je umístěn na stanoviště u Žáků. Firma Revenge, a. s., která kontejner poskytla obci bezplatně, se zabývá sběrem a zpracováním oděvů, obuvi a textilu. Za poskytnutí spolupráce dostane obec odměnu ve výši 1 000 Kč za rok.

Zateplení Mateřské školy Praskolesy

Od dubna budou probíhat stavební úpravy mateřské školy - výměna oken a dveří, stavební úpravy otevřených chodeb a schodiště, zateplení střechy a fasády, výměna dešťových svodů. Na tuto akci dostala obec dotaci ze SFŽP ČR ve výši 1 700 000 Kč. Provoz mateřské školy nebude narušen, pouze bude docházet k organizačním změnám. Hlavní práce budou provedeny o prázdninách, kdy bude mateřská škola uzavřena. Děkujeme za pochopení!

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme požádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Rozpočet je 5 000 000 Kč. Kdybychom byli úspěšní, dostali bychom 80 % ceny. V letních měsících bychom se měli dozvědět, zda bude výstavba podpořena. Kdyby ano, výstavba hřiště by proběhla na podzim.

Dotace na zateplení obecního úřadu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu - oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podporovanými aktivitami je v tého oblasti snižování spotřeby energie zlepšením teplně technických vlastností odbodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodovorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Rada rozhodla o podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu střešní krytiny a výměnu oken obecního úřadu. Realizace by byla až v příštím roce.

Dotace ze Středočeského kraje

Žádost o dotaci jsme podali ze tří fondů. Z Fondu rozvoje obcí a měst jsme žádali o dotaci na rekonstrukci chodníku Na rafandě, z Fondu obnovy památek na zavedení topení a rekonstrukci podlah do budovy čp. 1 - bývalá rezidence karlštejnského děkana a z Fondu podpory hasičů a složei IZS na rekonstrukci střechy hasičovny. Byli jsme úspěšní pouze v posledním případě. Na rekonstrukci střechy na hasičovně bychom měli dostat dotaci ve výši 200 000 Kč. Čekáme na předložení smlouvy k podpisu.

Dotace z Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu v programu 124 21 na obnovu místních komunikací po povodních v roce 2013. Rada rozhodla o podání žádosti o dotavi na rekonstrukci komunikace ke školce, která byla v roce 2013 zničena povodní. Odevzdání dotace je do 6. 6. 2014, výsledek, zda jsme byli vybráni, bychom měli vědět v červenci. Realizace by byla ještě v tomto roce.

Splašková kanalizace a ČOV

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno stavení povolení. Jestliže bude vyhlášena výzva o dotaci, ve které bychom měli šanci uspět, přihlásíme se. Zatím byla preferována města nad 2 000 obyvatel, obce, které leží v chráněných oblastech atd.

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s dětským koutkem  

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme již podruhé žádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Bylo nám oznámeno, že na základě bodového hodnocení byl náš projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace v maximální výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 5 511 983 Kč, dotace ve výši 4 685 185  Kč. Víceúčelové hřiště bude s umělým polyuretanovým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná), bude oplocené 4 m vysokým plotem. Dětské hřiště o velikosti 10 x 24 m bude také s polyuretanovým bezpečnostním povrchem.

Budeme žádat o prodloužení harmonogramu stavby na příští rok. Původně bylo plánováno začít se stavbou už letos (zda jsme dostali dotaci jsme se měli dozvědět již v červnu). Protože rada zasedala až v polovině srpna a musíme ještě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba začne až v příštím roce s tím, že musí být ukončena nejpozději k 30. 6. 2014.

Dotace na opravu komunikace ke školce

Ministerstvo dopravy vyhovělo naší žádosti a do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních zařadilo akci Praskolesy, obnova místní komunikace k MŠ. Již jsme obdrželi registrační list. Celkové náklady akce jsou 2 212 212 Kč. Z vlastních zdrojů bychom měli uhradit 331 832 Kč, ze SR a alokace EU dostaneme 1 881 380 Kč. Žádost o dotaci a všechny potřebné dokumenty jsme dávali dohromady ve velmi krátkém čase (výzva byla vyhlášena velmi krátce) a neočekávali jsme, že budeme vybráni. O to více nás těší, že nám byla podpora udělena. Podáno bylo 270 žádostí, z toho 93 úspěšných. Z okresu Beroun dotaci dostanou pouze tři žadatelé - Beroun, Svatý Jan pod Skalou a naše obec.