Drobečková navigace

Úvod > O obci > Hasiči > Novodobější historie

Z novodobější historie až po dnešek...

V roce 1954 byla sboru přidělena nová stříkačka PPS-8, která pomohla našemu sboru likvidovat řadu požárů. V roce 1957 se požární sbor zúčastnil požáru v Pod brdech a v roce 1958 zasahoval v Chlustině a u Frýdlů v Praskolesích. V rámci kulturních akcí byl v tomto roce uskutečněn zájezd do západních Čech na zámek Kynžvart a druhý zájezd na chodskou pouť ke sv. Vavřinečku u Domažlic. V roce 1959 se členové sboru dne 2. dubna řádné zapotili, neboť pomáhali likvidovat požár u Carvánů v Kotopekách a ještě při požáru hostince v Lochovicích 13. září se zúčastnili při likvidaci požáru v Knížkovicích a v učilišti PO v Bílých Poličanech bylo proškoleno 6 Členů sboru. V roce 1965 zasahoval náš sbor 22.8. při požáru lánu pšenice u trati pod Sedlcem a na lesním požáru v Chlustině.

25. února 1968 byl proveden zásah při požáru obytné místností Bohumila Švagra, ke kterému došlo následkem svařování ÚT a 30. června požáru pole s ječmenem v katastru obce Sedlec. Další požár byl u pana Mastného a vznikl od elektrické dečky. V tomto roce jsme se probojovali do krajské soutěže v požárním sportu v Hořovicích. V roce 1970 bylo pro požární sbor přiděleno od požárního útvaru Beroun speciální požární vozidlo AS-16 na podvozku Praga RN. V roce 1972 se naše požární družstvo umístilo v soutěži v rámci okresu jako první zajistilo si postup do krajského kola v Benešově a obdrželi jsme vyznamenání „Za příkladnou práci". 16. března 1973 vznikl požár příčky v naší požární zbrojnici a jeho likvidace se zúčastnilo 12 členů sboru. Hned v témže roce byla vystavěna nová příčka. Další požár, který v obci vznikl byl poznamenán uhořelou osobou. Bylo to v roce 1977 ve mlýně u Mužíků a o život přišla slečna Mužíkova. V roce 1981 bylo pro požární sbor přiděleno nové speciální vozidlo DVS-12A v hodnotě 173 000 Kčs.

2.10.1983 požární sbor zasahoval při požáru kůlny u pana Josefa Škváry a o tři roky později, 16.7.1987 došlo opět v naší obci k požáru stodůlky u paní Nedvědové. Při tomto požáru došlo ke zranění našeho člena Františka Škváry, který byl převezen do nemocnice v Příbrami. V jubilejním roce 85 založení našeho sboru v roce 1990, dne 19.3. došlo k požáru u pana Šilhána Ludvíka na Valše, kde náš sbor provedl hasební zásah a záchranu 2 osob a to majitele a slečny Horákové, která při převozu do nemocnice zemřela. Zde patří uznání naší organizaci za provedení záchrany osob bratrům Černým.

Staročeské máje- v pozadí původní hasičská zbrojnice.    Hasičská zbrojnice postavená v letech 1954-1955.

novodobější historie až po dnešek novodobější historie až po dnešek

Vyjmenovat v tomto malém přehledu všechnu činnost sboru dobrovolných hasičů v Praskolesích by byl zajisté úkol velmi těžký, ale pokusili jsme se alespoň z naší kroniky vytáhnout počet hasebních zásahů našeho sboru. Od roku 1906, kdy se hasičský sbor Praskolesy aktivně zúčastnil likvidace požárů v Lochovicích a na Velké Vísce, do roku 1955, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice zasahoval sbor u požárů celkem 35 x a byly to požáry nejen rodinných domků, ale i hospodářských budov a obilí kolem trati.

Na začátku roku 1953 došlo k přejmenování organizace na Československý svaz požární ochrany a náplň se rozdělila na práci preventivní a represivní. Měli jsme v našem sboru štěstí, že naším obětavým členem byl i František Štruksa, který byl duší i motorem zájezdové činnosti naší organizace za poznáním krás naší vlasti. Našich zájezdů se zúčastňovala i řada nečlenů sboru a upevňoval se tím význam sboru v podvědomí našich spoluobčanů.

Souhrn zásahů našeho sboru od založení do roku 1955

1906 - likvidace požárů v Lochovicích a Velké Vísce

1907 - likvidace požáru v Kotopekách

1908 - zásah při požáru v místním dvoře čp. 1 u pana Tomsy

1930 - likvidace požáru „Na Valše" a u Kopáčků

1933 - zásah u požáru stohu slámy v Otmíčích

1936 - zásahy u 1 požáru v Hořovicích a 2 požárů v Praskolesích

1937 - likvidace požáru u pana Čaje v květnu a paní Zikové (listopad)

1945 - hašení požáru kolony aut zničených letadly v obci Žebrák

1948 - likvidace požárů 6. ledna u paní Soukupové, 24. března u Lepiče Františka, 24. července při požáru železničního osobního vagonu na místní zastávce, stohu slámy u pana Jaňoura, v Dolních Hbitech, u pana Škváry v Sedleci, dále pak na pile a vápence ve Zdicích.

1953 - čerpání vody z náhonu od mlýna pro dobytek (dlouhé sucho), noční protipožární hlídky a 11 zásahů při likvidaci požárů obilí kolem trati

Z výcviku hasičské mládeže.

novodobější historie až po dnešek novodobější historie až po dnešek

V roce 1990 měl sbor 38 členů, byl přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů a místo názvu požárník je opět hasič. V tomto roce byl opět proveden nácvik na soutěž a námětové cvičení v rámci Místního výboru. Byl proveden sběr železného šrotu, jako každoročně a zajištěna zábava posvícení a Pěkná. Do obecních voleb byl sbor navržen pan Šrédl Jan. V roce 1991 byly provedeny pravidelné preventivní prohlídky, uskutečněny volby do místního výboru, zúčastnili jsme se soutěže hasičských družstev a zajištěna „Pouťová zábava". Byly zakoupeny dvě akci Hasičské pojišťovny a tím máme opět pojištěn sbor při činnosti. Opět byl proveden sběr železného šrotu. V tomto roce se sbor zúčastnil 3 požárů:

26.7. zahoření briket u paní Bruthansové, kde bylo použito za účasti hasičů z Hořovic odsávací zařízení ze sklepa a vynošení briket na dvůr za účasti šestnácti našich hasičů. Paní Bruthansová věnovala sboru 1500 Kč a děkovný dopis.

31.7. zahoření briket u paní Křišťálové, která zaslala sboru děkovný dopis. Zde byly brikety uskladněny v kolně na dvoře, a na jejich hoření upozornila starostu obce paní Dana Zavadilová.

22.9. sbor zasahoval u požáru suché trávy nad tratí, kde hrozilo úplné spálení křovinaté lokality a několika desítek sněhových zábran. Po zásahu sboru bylo zajištěno přelití požářiště fekálem ZD.

V tomto roce se v soutěži v požárním sportu umístilo naše družstvo na druhém místě v okrsku. Za starostu sboru byl zvolen pan Jiří Lávička. Pan Gruber, který tuto funkci vykonával 28 let, nekandidoval. V roce 1993 byl opět proveden sběr železného šrotu, a bylo sebráno 4 320 kg, byl zaslán děkovný dopis firmě ELS za finanční příspěvek a zapůjčení vozidla na odvoz sběru. Sponzory sboru v tomto roce byli pan Klán Jiří, Masna a firma ELS. V roce 1994 byl kromě pravidelných akcí, jako sběru železného šrotu (5 340 kg), námětového cvičení a provedení soutěže ve znamení realizace přístavby hasičské zbrojnice od základů až po střechu, provedení jímky a přípojky vodovodu. V roce 1995 byl kompletně provedena fasáda, zajištěno oslabení a oprava krytiny, zateplení celé budovy a oprava a vyčištění požární nádrže u hasičovy. V   roce 1995, kdy náš sbor slavil své devadesátiny, jsme měli možnost zamyšlení se nad tím, že kola dějin se nezastaví ani u nás. Náš sbor přetrval různé státní i společenské systémy a dvě světové války. Vykonal za dobu svého působení mnoho prospěšné práce ve prospěch obce a občanů nejen na úseku hasičském, ale i v kultuře a výchově generací. Dík za to všem těm, kteří náš sbor založili v roce 1905, těm kteří v jej dovedli do dnešních dnů a přání, aby bylo hodně těch, kteří budou v jeho práci v budoucnu pokračovat. Na nás, občanech obce Praskolesy v největší míře záleží, jaká bude naše obec v příštích časech a jaké dějiny budou o nás vést naši potomci.

Někteří členové sboru ve slavnostní uniformě - rok 1959. Sbor při pohřbu Stanislava Švejdy.

novodobější historie až po dnešek novodobější historie až po dnešek