Drobečková navigace

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace o obci Praskolesy dle § 5 odst. 4 InfZ

 

1.

Název

Obec Praskolesy

2.

Důvod a způsob založení

Obec Praskolesy vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Praskolesy je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

3.

Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 15 členů

-          Kontrolní výbor – 3 členové

-          Finanční výbor – 3 členové

 

Rada obce – 5 členů

 

Obecní úřad

 

Příspěvkové organizace zřizované obcí

-          Mateřská škola

-          Základní škola

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad obce Praskolesy

čp. 130

Praskolesy

267 54

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obce Praskolesy

čp. 130

Praskolesy

4.3

Úřední hodiny

Pondělí

8:00  - 12:00, 13:00 – 17:00

Středa

8:00  - 12:00, 13:00 – 17:00

   

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad                                   311 510 671

Starosta                                         724 180 409

4.5

Čísla faxu

311 510 671

4.6

Adresa internetové stránky

www. praskolesy.cz

4.7

Adresa e-podatelny

ou.praskolesy@praskolesy.cz

4.8

Další elektronické adresy

Datová schránka: g7ta7gf

5.

Případné platby lze poukázat

3623131/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6.

00233749

7.

DIČ

CZ00233749

8.

 

 

 

 

 

 

9.

GDPR

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Kontakt na správce: ou.praskolesy@praskolesy.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Miroslava Paťavová, zástupce Miroslava Kaprálová

kontaktní údaje pověřence: e-mail: mikroregion.patavova@město-horovice.cz

zástupce: e-mail: mikroregion.kapralova@město-horovice.cz

telefon: 311 545 327

 

9.1

Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty najdete v odkazech:

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Úřední deska

Výroční zprávy

9.2

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2014

10.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

12.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

§ 16

 

Odvolání

 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

§ 16a

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) postup povinného subjektu potvrdí,

 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

 

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

13.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

14.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

15.

Předpisy

 

15.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

15.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

16

Úhrady za poskytování informací

 

16.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

16.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

17.

Licenční smlouvy

 

17.1

Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty

17.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

18.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013.

Výroční zpráva za rok 2014.

Výroční zpráva za rok 2015

 

 

  

 PROVOZ OÚ

Pondělí  8.00 - 13.00

Středa 12.00 - 17.00

Prosíme o upřednostňování elektronické a telefonické komunikace. Děkujeme za pochopení

 

                             

PROVOZ POŠTY

 

22. 6. pošta otevřena od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 14.00

 

       Pondělí a středa         

      13.00 - 18.00      

Úterý, čtvrtek, pátek

             8.00 - 12.00             13.00 - 14.00

 

    

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

v KD Jitřenka

úterý od 16.00 do 18.00

knihovnice paní T. Gerlová

 

                        

  

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 Bobule

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba od března do prosince: středa a sobota od 8 do 18 hodin

 

 

Odpady za rok 2021

Poplatek za jednu osobu je  700 Kč, za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa také 100 Kč.

Splatnost poplatku je do konce června - hotově na obecním úřadu nebo zasláním na účet obce 3623131/0100 (upřednostňujeme), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti a vaše jméno a příjmení. Děkujeme

 

 

 

 

 

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

261490
praskolesy_footer.png