Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu  dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Praskolesy

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Praskolesy je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích. Postavení obce získaly nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000, dnem voleb do zastupitelstev krajů.

Obec Praskolesy je samostatně spravována Zastupitelstvem obce Praskolesy, dalšími orgány je Rada obce Praskolesy, Obecní úřad Praskolesy.

Obec Praskolesy je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese  odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné  se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na  základě zákona.

3. Kontaktní spojení

Obecní úřad Praskolesy - sídlo:                                                                                          Praskolesy čp. 130                                                                                                                         267 54 Praskolesy

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:                                                                                     Obecní úřad Praskolesy                                                                                                      Praskolesy čp. 130                                                                                                                        267 54 Praskolesy

Úřední hodiny:                                                                                                                                 Po 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00                                                                                                        St  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Telefonní čísla: Obecní úřad Praskolesy 311 510 671 

Číslo faxu: Obecní úřad Praskolesy 311 510 671

Adresa internetové stránky: www. praskolesy.cz     

Adresa e-podatelny: ou.praskolesy@praskolesy.cz   

4. Případné platby lze poukázat

Příjmový účet číslo: 3623131, kód banky 0100

Jiné způsoby platby: v pokladně Obecního úřadu Praskolesy, čp. 130, a to v hotovosti. Výše uvedený účet slouží pro všechny platby, nedohodne-li se úřad s plátcem jinak.

Číslo účtu: 19-1041368359, kód banky: 0710

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Tento účet slouží výhradně pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu (s výjimkou programového financování dle § 16 odst. zák. 218/2000 Sb.) 

Poplatky                                                                                                                                           Splatnost poplatků za odpad a držení psa je splatný od 1. 1. do 30. 6. Obecní úřad nezasílá složenky.

5. IČO:  00233749

6. DIČ: CZ 00233749

7. Dokumenty

Územní plán obce Praskolesy - k nahlédnutí na Obecním úřadu

Rozpočet obce Praskolesy - archiv od roku 2010

Materiály Zastupitelstva obce Praskolesy                                                                                         zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva obce Praskolesy

Materiály Rady obce Praskolesy                                                                                                      zápisy a usnesení z jednání Rady obce Praskolesy

Úřední deska                                                                                                                             Úřední deska (listinná podoba) se nachází na budově Obecního úřadu Praskolesy, Praskolesy čp. 130.                                                                                                                                               Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky Obecního úřadu Praskolesy podle § 26 zákona č, 501 pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny na fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

8. Žádosti o informace

Informace poskytuje:

Obecní úřad Praskolesy, který poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlédnutí do požadovaných dokumentů.  Informace ústní se neevidují, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření. Písemnou Žádost  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zasílejte na adresu Obecní úřad Praskolesy, Praskolesy čp, 130, 267 54 Praskolesy nebo prostřednictvím ou.praskolesy@praskolesy.cz jako přílohu k e-mailu.

Lhůty pro poskytnutí informace:

Písemné se vyřizují do 15 dnů ode dne podání žádosti.                                                                   V případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

9. Předpisy                                                                                                                                       Vydané právní předpisy - obecně závazné vyhlášky - v záložce vyhlášky.

10. Úhrady za poskytování informací

11. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.                                                                     archiv od roku 2012

12. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Organizace  zřizované obcí:

Základní škola Praskolesy, Praskolesy čp. 104, 267 54 Praskolesy                                    Mateřská škola Praskolesy, Praskolesy čp. 236, 267 54 Praskolesy

Územní plán obce Praskolesy

 

 

 

 

  

 PROVOZ OÚ

Pondělí  8.00 - 13.00

Středa 12.00 - 17.00

Prosíme o upřednostňování elektronické a telefonické komunikace. Děkujeme za pochopení

 

                             

PROVOZ POŠTY

 

22. 6. pošta otevřena od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 14.00

 

       Pondělí a středa         

      13.00 - 18.00      

Úterý, čtvrtek, pátek

             8.00 - 12.00             13.00 - 14.00

 

    

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

v KD Jitřenka

úterý od 16.00 do 18.00

knihovnice paní T. Gerlová

 

                        

  

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 Bobule

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba od března do prosince: středa a sobota od 8 do 18 hodin

 

 

Odpady za rok 2021

Poplatek za jednu osobu je  700 Kč, za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa také 100 Kč.

Splatnost poplatku je do konce června - hotově na obecním úřadu nebo zasláním na účet obce 3623131/0100 (upřednostňujeme), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti a vaše jméno a příjmení. Děkujeme

 

 

 

 

 

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

261488
praskolesy_footer.png