Drobečková navigace

Úvodní stránka > Info

 

Svoz komunálního a tříděného odpadu

Od března bude tyto služby zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svozový den komunálního odpadu je čtvrtek. V  ulicích U kostela, Na rafandě (u Mráčků), Na skále bude probíhat svoz malým svozovým autem v pátek. Byla rozšířena stanoviště na tříděný odpad. Nová sběrná místa jsou u nádraží, u školky a u bytovek.

Prosíme občany o zodpovědné třídění a udržování pořádku okolo kontejnerů! Čím lépe a více budeme třídit, tím větší bude finanční příspěvek od firmy Ekokom.

Kontejner na oděv a obuv je umístěn na stanoviště u Žáků. Firma Revenge, a. s., která kontejner poskytla obci bezplatně, se zabývá sběrem a zpracováním oděvů, obuvi a textilu. Za poskytnutí spolupráce dostane obec odměnu ve výši 1 000 Kč za rok.

Zateplení Mateřské školy Praskolesy

Od dubna budou probíhat stavební úpravy mateřské školy - výměna oken a dveří, stavební úpravy otevřených chodeb a schodiště, zateplení střechy a fasády, výměna dešťových svodů. Na tuto akci dostala obec dotaci ze SFŽP ČR ve výši 1 700 000 Kč. Provoz mateřské školy nebude narušen, pouze bude docházet k organizačním změnám. Hlavní práce budou provedeny o prázdninách, kdy bude mateřská škola uzavřena. Děkujeme za pochopení!

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme požádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Rozpočet je 5 000 000 Kč. Kdybychom byli úspěšní, dostali bychom 80 % ceny. V letních měsících bychom se měli dozvědět, zda bude výstavba podpořena. Kdyby ano, výstavba hřiště by proběhla na podzim.

Dotace na zateplení obecního úřadu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu - oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Podporovanými aktivitami je v tého oblasti snižování spotřeby energie zlepšením teplně technických vlastností odbodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodovorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Rada rozhodla o podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu střešní krytiny a výměnu oken obecního úřadu. Realizace by byla až v příštím roce.

Dotace ze Středočeského kraje

Žádost o dotaci jsme podali ze tří fondů. Z Fondu rozvoje obcí a měst jsme žádali o dotaci na rekonstrukci chodníku Na rafandě, z Fondu obnovy památek na zavedení topení a rekonstrukci podlah do budovy čp. 1 - bývalá rezidence karlštejnského děkana a z Fondu podpory hasičů a složei IZS na rekonstrukci střechy hasičovny. Byli jsme úspěšní pouze v posledním případě. Na rekonstrukci střechy na hasičovně bychom měli dostat dotaci ve výši 200 000 Kč. Čekáme na předložení smlouvy k podpisu.

Dotace z Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu v programu 124 21 na obnovu místních komunikací po povodních v roce 2013. Rada rozhodla o podání žádosti o dotavi na rekonstrukci komunikace ke školce, která byla v roce 2013 zničena povodní. Odevzdání dotace je do 6. 6. 2014, výsledek, zda jsme byli vybráni, bychom měli vědět v červenci. Realizace by byla ještě v tomto roce.

Splašková kanalizace a ČOV

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno stavení povolení. Jestliže bude vyhlášena výzva o dotaci, ve které bychom měli šanci uspět, přihlásíme se. Zatím byla preferována města nad 2 000 obyvatel, obce, které leží v chráněných oblastech atd.

Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště s dětským koutkem  

Z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy jsme již podruhé žádali o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s dětských koutkem na pozemku bývalého kluziště. Bylo nám oznámeno, že na základě bodového hodnocení byl náš projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace v maximální výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 5 511 983 Kč, dotace ve výši 4 685 185  Kč. Víceúčelové hřiště bude s umělým polyuretanovým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná), bude oplocené 4 m vysokým plotem. Dětské hřiště o velikosti 10 x 24 m bude také s polyuretanovým bezpečnostním povrchem.

Budeme žádat o prodloužení harmonogramu stavby na příští rok. Původně bylo plánováno začít se stavbou už letos (zda jsme dostali dotaci jsme se měli dozvědět již v červnu). Protože rada zasedala až v polovině srpna a musíme ještě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba začne až v příštím roce s tím, že musí být ukončena nejpozději k 30. 6. 2014.

Dotace na opravu komunikace ke školce

Ministerstvo dopravy vyhovělo naší žádosti a do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních zařadilo akci Praskolesy, obnova místní komunikace k MŠ. Již jsme obdrželi registrační list. Celkové náklady akce jsou 2 212 212 Kč. Z vlastních zdrojů bychom měli uhradit 331 832 Kč, ze SR a alokace EU dostaneme 1 881 380 Kč. Žádost o dotaci a všechny potřebné dokumenty jsme dávali dohromady ve velmi krátkém čase (výzva byla vyhlášena velmi krátce) a neočekávali jsme, že budeme vybráni. O to více nás těší, že nám byla podpora udělena. Podáno bylo 270 žádostí, z toho 93 úspěšných. Z okresu Beroun dotaci dostanou pouze tři žadatelé - Beroun, Svatý Jan pod Skalou a naše obec.

PRÁCE POD HŘBITOVEM

V pondělí 2. září 2019 začnou práce na akci s názvem Ochrana před přítokem extravilánových vod  - umístění dvou nádrží ve funkci suchým poldrů. Na akci máme přislíbenu dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci programu Podpora před povodněmi. Práce by měly trvat přibližně 3 měsíce. Z důvodu pohybu nákladních aut žádáme o zvýšenou opatrnost na místní komunikaci Ke hřbitovu a respektování dopravního omezení. Doporučujeme občanům, kteří žijí v lokalitě Na skále, i občanům, kteří chtějí navštívit veřejné pohřebiště, využívání komunikace okolo kostela, která nebude nákladními auty používána. Děkujeme za pochopení.

 

 

 ZÁJEZD DO DIVADLA

Dne 17. 10. 2019 pojedeme do divadla Studio DVA na představení Vysavač, jehož autorem je Patrik Hartl. Cena vstupenky je 499 Kč. Odjezd v 17 hodin od školy. Autobus hradí obecní úřad.

Přihlášky na obecním úřadu nebo na poště.

 

 

ORDINACE MUDr. ŠMÍDA JITŘENCE

   10. října, 14. listopadu a 12. prosince 2019 od 12 do 13 hodin.

    

 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

V září otevřeno jako obvykle, tj. každé úterý od 16 do 18 hodin, jen v úterý 24. 9. bude zavřeno.

                        

 

  

 

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008praskolesy_dulezite.jpg

 

16. 9. Ludmila

Zítra: Naděžda

 

Kontejnery na zahradní odpad

jsou umístěny ve statku čp. 1. Provozní doba: středa a sobota od 8 do 18 hodin..

Odpady za rok 2019

Poplatek za jednu osobu je  700 Kč, za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa také 100 Kč.

Splatnost poplatku je do konce června - hotově na obecním úřadu nebo zašlete na účet obce 3623131/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti a vaše jméno a příjmení. Děkujeme

 

 

 

 

 

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

228847
praskolesy_footer.png