Vítejte na stránkách obce Praskolesy!

 


 

_____________________________________________________________________________

Na základě usnesení Rady obce Praskolesy ze dne 10. 6. 2015 a v souladu s § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje obec Praskolesy

 

K o n k u r z

na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace

Základní školy Praskolesy, okres Beroun

se sídlem Praskolesy čp. 104, 267 54 Praskolesy, IČ 71000500

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče:

Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, komunikativnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 15. 7. 2015 do 12.00 hodin v obálkách označených „Konkurz ZŠ – neotvírat“ na adresu:

Obec Praskolesy, Praskolesy 130, 267 54 Praskolesy

Obsahové náležitosti přihlášky:

1. Přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis);

2. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);

3. Doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe;

4.  Strukturovaný životopis (psaný vlastní rukou);

5.  Návrh koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy Praskolesy (maximální rozsah 4 stran strojopisu);                                                                                                 6. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;

7. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;        

8. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce ředitele na typu školy, na níž se konkurz vyhlašuje;

9. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: 17. 8. 2015

K dispozici obecní byt 3 + KK.

Zřizovatel jako vyhlašovatel konkurzního řízení, si vyhrazuje si právo nevybrat žádného uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

V Praskolesích dne: 16. 6. 2015 

____________________________________________________________________________

 

 

Nové víceúčelové hřiště v Praskolesích 

 

Již dnes dělá radost především dětem z Praskoles a okolí nové víceúčelové hřiště.  Slavnostní ukončení projektu proběhlo v Praskolesích dne 10. 6. 2015 za účasti 1. náměstka ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Tomáše Olivy, vedení obce Praskolesy a partnerů projektu. Děti z místní mateřské školy      a základní školy si měly možnost vyzkoušet nové hřiště, které nyní budou pravidelně využívat.

 Projekt „Stavba víceúčelového hřiště s dětským koutkem v Praskolesích“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celková zrekonstruovaná plocha činí 1 812 m2. Partneři projektu jsou: Obec Kotopeky, Tělovýchovná jednota Praskolesy a Mateřská škola Praskolesy.

 Z původního kluziště, které již nemohlo být využíváno vzhledem k jeho havarijnímu stavu, vzniklo víceúčelové hřiště pro tyto sporty: malá kopaná, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal a badminton. Díky unikátnímu povrchu je možné hřiště využívat celoročně, takže se rozšíří možnosti pro volnočasové aktivity  pro všechny generace místních obyvatel a přilehlého okolí. Hřiště lze využívat i ve večerních hodinách, protože je zde instalováno osvětlení.

 Na webových stránkách obce Praskolesy, www.praskolesy.cz, je vytvořen rezervační systém pro využívání hřiště, takže si nezapomeňte včas rezervovat místo pro plánované turnaje. Dětský koutek s hracími prvky je přístupný pro děti ve věku 3 – 12 let hrajících hráčů za asistence dozoru staršího 18 let.

 Srdečně všechny zveme k návštěvě víceúčelového hřiště s dětským koutkem, ve kterém se svými dětmi, rodinnými příslušníky a přáteli prožijete příjemné chvíle. Budete-li mít chuť, tak se můžete aktivně zapojit do jednotlivých sportovních aktivit.

 Velké poděkování patří Regionálnímu operačnímu programu Střední Čechy a všem, kdo se na projektu podíleli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ

Jednání zastupitelů obce Praskolesy se koná ve středu 5. 8. 2015 od 17.30 na obecním úřadu. Program: Zahájení, Zpráva starostky, Prodej nemovitosti čp. 25, Rozpočtové opatření č. 2, Diskuze, usnesení, závěr

VÝSTAVA V KAPLI SV. PROKOPA

Praskoleská společnost sv. Prokopa ve spolupráci s Obcí Praskolesy a farností Hořovice-Praskolesy a řadou spolupracujících institucí a jednotlivců
pořádá v kapli sv. Prokopa výstavu s názvem Slavné pravé, podezřelé a falešné listiny praskoleských a českých dějin.
Výstava potrvá po celé prázdniny od 28. 6. - do 31. 8. 2015.
Můžete si ji prohlédnout po předchozí domluvě s panem Čápem, tel. 775 244 342 nebo Z. Drábkovou, tel. 724 180 409.

starostka obce
paní Zdeňka Drábková s houslistou Pavlem Šporclem, kostel sv. Mikuláše, říjen 2008

praskolesy_dulezite.jpg

1. 8. Oskar

Zítra: Gustav

Kontejnery na zahradní odpad ve statku již v provozu

Zahradní odpad můžete odevzdávat ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve statku. Prosíme o vyvážení větví Na skálu (pálení čarodějnic), jestli máte tu možnost. Děkujeme.

Odpady za rok 2015

Poplatek za jednu osobu 550 Kč, za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího 100 Kč. Splatnost poplatku jednorázově do konce června. Můžete zasílat na účet obce číslo 3623131/0100. Variabilní symbol číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení.

socha sv. Prokopa, patrona obce Praskolesy

bocni2 kopie.jpg

Návštěvnost stránek

100950
praskolesy_footer.png